در شکل پایین برای اصلاح محل پولی‌ها بایستی پولی بزرگتر بیرون کشیده شود مطابق جهت نشان داده شده است.
فاصله ایجاد شده بین نخ و پولی به علت تنظیم نبودن پولی‌ها در تصویر مشاهده می‌شود.
در شکل انتهایی همانطور که مشاهده می‌شود برای تنظیم بایستی پولی بزرگتر به طرف داخل برود تا نخ به صورت هماهنگ مانند تصویر اول بر لبه‌های پولی ها مماس شود.

حالت صحیح تنظیم پولی ها به کمک ریسمان

 

 

دانلود فایل راهنما