مجموعه تولیدی ادوات کشاورزی صادقی پس از بررسی بازار و دریافت نیاز کشاورزان، به تولید محصولات جدید علوفه کوب اقدام نمود.