ماه: آذر ۱۴۰۰

حالت صحیح تنظیم پولی ها به کمک ریسمان

در شکل پایین برای اصلاح محل پولی‌ها بایستی پولی بزرگتر بیرون کشیده شود مطابق جهت نشان داده شده است. فاصله ایجاد شده بین نخ و پولی به علت تنظیم نبودن پولی‌ها در تصویر مشاهده می‌شود. در شکل انتهایی همانطور…

تنظیم فنر جغجغه اسکرو انتقال دهنده کاه

برای انتقال کاه کوبیده شده به داخل کیسه از اسکرو جلوبرنده استفاده شده است و برای جلوگیری از گیرپاژکردن کاه در داخل محفظه اسکرو از مکانیزم جغجغه هرزگرد در انتهای محور اسکرو انتقال دهنده کاه استفاده شده است. با…