مجموعه ادوات کشاورزی صادقی باری دیگر افتخار داری تا در راستای نیازها و مشکلات کشاورزان جدیدترین محصول خود را با نام مکنده کاه کیسه زن – تریلی زن تراکتوری به شما معرفی کند.