بازدید وزیر جهاد کشاورزی از کارگاه تولیدی صادقی سال ۱۳۷۳